استناددهی به گزارش نمای باز پیمایش مصرف بازی‌های دیجیتال سال 1400

استناددهی به «گزارش نمای باز 1400»، به شیوه APA

استناددهی به زبان فارسی:

مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک). (1401). نمای باز 1400: شاخص‌ترین اطلاعات مصرف بازی‌های دیجیتال در ایران. بازیابی شده از: https://direc.ircg.ir/wp-content/uploads/2023/04/Landscape1400-Final-WEB.pdf

استناددهی به زبان انگلیسی به نسخه فارسی گزارش:

Digital Games Research Center (DIREC). (2021). Landscape Report: The Most Significant Information of Digital Games Consumption in Iran. Retrieved from: https://direc.ircg.ir/wp-content/uploads/2023/04/Landscape1400-Final-WEB.pdf

استناددهی به زبان انگلیسی به نسخه انگلیسی گزارش:

Digital Games Research Center (DIREC). (2021). Landscape Report: The Most Significant Information of Digital Games Consumption in Iran. Retrieved from:https://direc.ircg.ir/wp-content/uploads/2023/05/LandscapeEnglish1400.pdf