گزارش ملی مصرف بازیکنان ایرانی در پلتفرم رایانه منتشر شد

0
271

«نمای نزدیک ۱۴۰۰- پلتفرم رایانه» دومین گزارشی است که از پیمایش ملی مصرف بازی‌های دیجتال در ایران استخراج شده است. این پیمایش توسط معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای انجام شده و گزارش حاضر شامل شاخص‌ترین اطلاعات استفاده از پلتفرم رایانه در میان بازیکنان ایرانی است.

در این گزارش اطلاعات نسبتاً جامعی از الگوی مصرف بازی‌ها، ترجیحات بازیکنان و میزان هزینه‌کرد در پلتفرم رایانه‌ ارائه شده است. «نمای نزدیک ۱۴۰۰- پلتفرم رایانه» نشان می‌دهد سهم بازیکنان در سال‌هاى ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ کاهش یافته است، تا جایى که در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۹ درصد از بازیکنان که شامل ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هستند اعلام داشته‌اند که از این پلتفرم براى بازى استفاده کرده‌اند.

در این گزارش که با عنوان«نمای نزدیک ۱۴۰۰- پلتفرم رایانه» منتشر شده،  اطلاعات نسبتاً جامعی از الگوی مصرف بازی‌ها، ترجیحات بازیکنان و میزان هزینه‌کرد در پلتفرم رایانه‌ ارائه شده است. این گزارش نشان می‌دهد نرخ رشد مرکب سالانه تعداد بازیکنان رایانه‌اى در ایران بین سال هاى ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ برابر با ۵/۱۶ درصد بوده است.

در ایـن گـزارش ۳ دسته از بازیکنان شناسایى شده‌اند که شامل بازیکـنان مـصمم، بازیکـنان علاقـه‌مند و بازیـکنان حـرفه اى بــوده‌اند. در بین بازیکـنان رایانـه‌اى، مصـمم‌ها بیشـترین نسـبت را به خود اختـصاص داده‌انـد و ۲۸ درصد از آنها را بازیکنان حرفه‌اى تشکیل مى‌دهند، به این معنا که غالبا بازیکـنان حرفـه‌اى از بازیـکن مـوبایلى بـودن فاصـله مى‌گیرند و از سایر ابزارها براى بازى کردن استفاده می‌کنند.

مقایسه ترکیب سنى بازیکنان رایانه‌اى و کل بازیکنان در ایران نیز نشان می‌دهد که نسبت بازیکنان رایانه‌اى در گروه‌هاى سنى نوجوان و جوان بیش از نسبت این گروه‌هاى سنى در مجموع بازیکنان ایرانى است. یکى از دلایل این موضوع به ویـژه در گـروه کـودك و خـردسال محـدودیت ایـن گـروه در دسترسى به رایانه و اقبال بیشتر از موبایل است.

بررسى میانگین سنى بازیکنان رایانه‌اى در سال‌هاى اخیر نشان از افزایش ایـن شاخـص در بین بازیـکنان ایـرانى دارد تـا جـایى که ایـن عـدد از ۱۸ سـال در سـال ۱۳۹۴ بـه ۲۴ سـال براساس نـتایــج آخـریـن پیمایش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
علاوه بر ایـن، بالاتـر رفتن ایـن عـدد مـى‌توانـد نشان از استقـبال از بازى‌هـا به عنـوان یک سرگرمى در بیـن گروه‌هاى سنى بالاتر باشد.

همچنین بـررسى میانگـین سنى بازیـکنان رایانه‌اى بر حسب مناطق سکونت نشـان مى‌دهد که در مناطق مرکزنشین، بازى‌هاى رایانه‌اى توانسته گروه‌هاى سنى بالاتر را درگیر نماید، درحالى که در سایر مناطق شهرى میانگین سنى برابـر با ۲۲ سال است و نشان از استقبال گروه‌هـاى سـنى پایین‌تر از این بازى‌هـا دارد.

از سوی دیگر بررسى میانگین سنى بازیکنان رایانه‌اى در دسته‌هاى بازیکنان نشان مى‌دهد که در بین بازیکنان حرفه‌اى میانگین سنى پایین‌تر است و در بین بازیکنان علاقه‌مند شاهد میانگین سنى بالاترى هستیم که نشان از درگیرى بیشتر گروه‌هاى سنى بالاتر به ویژه گروه‌هاى سنى جوان با بازى‌هاى رایانه‌اى دارد.

بررسى توزیع بازیکنان رایانه‌اى بر اساس محل سکونت نیز نشان مى‌دهد که بازیکنان مرکزنشین بیشترین فراوانى را به خود اختصاص داده‌اند. البته باید توجه داشت یکى از دلایل این موضوع، فراوانى بیشتر افراد مرکزنشین از سایرگروه‌ها بوده است، پس از این گروه، بازیکنان شهرهاى دیگر جز مرکز در مرتبه دوم قرار دارند.

 بررسی درصد نفوذ رایانه در بازیکنان به تفکیک استان‌ها نیز نشان می‌دهد کـمترین نسـبت بازیکنـان رایـانه اى در بیـن بازیکـنان به ترتـیب مربـوط به اسـتان‌هاى کـرمان وگیـلان بوده است. همچنین در بین بازیکنان استان‌هاى یزد، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه نسبت بازیکنان رایانه‌اى بیش از سایر استان‌ها بوده است.

 براساس این گزارش بازیکـنان رایانه‌اى به طـور میانـگین ۱۶۲ دقـیقه در روز بازى مى‌کنـند و در این بین به طور میانگین ۵۶ دقیقه در روز تنها با پلتفرم رایانه بازى می‌کنند.

توزیع جنسیت در بازیکنان پلتفرم رایانه در ایران نیز حکایت از آن دارد که در بین بازیکنان رایانه‌اى مردان ۷۹ درصد و زنان ۲۱ درصد را به خود اختصاص داده‌اند، در این بین باید توجه داشت که به طور کلی جمعیت مردان بازیکن بیش از زنان است، بر همین مبنا در بین بازیکنان رایانه‌اى درصد مردان بیش از زنان بوده است.

 وضعیت هزینه‌کرد در بین بازیکنان پلتفرم رایانه در ایران نیز حاکی از آن است که در سـال ۱۴۰۰ بازیـکـنان رایانـه‌اى ۴۵۶ میلـیارد تومـان بـراى خـرید نرم افزار (بازى) هزینه کرده‌اند. از ایـن مـبلغ ۱۴ میـلیـارد تـومان سهـم بـازى‌هـاى رایانـه‌اى بـومـى (بازى‌هاى توسعه یافته یا بومى سازى  شده توسط شرکت‌هاى داخلى) بوده است. ۴۰ درصد بازیکنان رایانه‌اى در سال ۱۴۰۰ براى بازى کردن با این پلتفرم هزینـه کرده‌انـد. اکثریـت غالـب ایـن خریداران را مردان تشکیل مى دهند. (۸۷ درصد)

 ۷۷ درصد خریـداران، لوازم جانـبى خریـده‌اند و ۴۹ درصـد آنهـا بـراى خرید بازى (نسخه فیزیکى یا برخط، خرید اکانت و…) در این پلتفرم هزینه کرده‌اند. ۲۵.۳ درصد خریداران هم براى خرید لوازم جانبى و هم براى خرید بازى هـزینـه کـرده‌انـد.

این گزارش همچنین شامل آمارهایی در خصوص میانگین زمان روزانه بازی در بازیکنان رایانه‌ای برحسب دقیقه، متوسط زمان بازی روزانه بازی با رایانه برحسب دقیقه و به تفکیک نوع بازیکنان، نسبت بازیکنان برخط، وضعیت ابزارها و پلتفرم‌های بازى رایانه‌اى در ایران، بررسى شاخص تمایل به تماشاى بازى دیگران، بررسى روش تماشاى بازى در بازیکنان رایانه‌اى، بررسى میزان توجه بازیکنان رایانه‌اى به نظام رده‌بندى سنى، شخصیت‌های مورد علاقه بازیکنان رایانه‌ای، سبک‌های مورد علاقه بازیکنان رایانه‌ای، بازی‌های مورد علاقه بازیکنان رایانه‌ای و روش تماشای بازی دیگران در بازیکنان رایانه‌ای است.

متن کامل این گزارش از اینجا قابل دریافت است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here