بازینگاشت «کودکان و بازی‌های دیجیتال» در مجله بازی‌بان منتشر شد

0
476

معرفی این بازی‌نگاشت:

بازینگاشت حاضر بطور مشترک با مجله بازی‌بان و با تحلیل داده‌های حاصل از پیمایش ملی سال 1396مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال در ایران با نمونه آماری 8000 نفری به دست آمده است. این بازی‌نگاشت شاخص‌ترین اطلاعات مصرف بازیکنان کودک بین 3 تا 12 سال ایرانی را تا انتهای سال 1396 یا ابتدای سال 1397 گزارش می‌کند. طبق این آمار بالغ بر 8 میلیون کودک ایرانی بازیکن بازی‌های دیجیتال هستند و متوسط سن بازیکنان کودک ایرانی 9 سال است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here