بازینگاشت هم‌سنجی الگوی بازی در پلتفرم‌های مختلف

0
387

تعـداد بازیکنـان دیجیتـال ایـران طبـق آخریـن پیمایـش ملـی بازیکنـان دیجیتـال، 32 میلیـون نفـر بـوده اسـت. طبـق تعریـف مرکـز تحقیقـات بازی‌هـای دیجیتـال، بازیکـن کسـی اسـت کـه در طـول هفتـه حداقـل یـک سـاعت بـا یکـی از سـه پلتفـرم کنسـول، رایانـه یـا موبایـل بـازی می‌کنــد. ایــن تعــداد بازیکــن به‌طــور متوســط بازیکنــان 93 دقیقــه در روز بــازی می‌کننــد و حــدود نیمــی از آن‌هــا هــر روز بــازی می‌کننــد.
ایـن اطلاعات و اطلاعاتی از قبیـل میانگیـن سـنی و نسـبت جنسـی و سـنی بازیکنـان در گـزارش نمـای بـاز 1398 مفصلا مرور شده و در گزارش‌هـای نمـای نزدیـک 1398 بـه تفکیـک پلتفرم‌هـای مختلـف از آن سـخن گفته‌ایـم. ایـن بازینگاشـت بـه مقایسـه الگـوی بـازی بازیکنـان بـه تفکیـک سـه پلتفـرم کنسـول، رایانـه و موبایـل می‌پـردازد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here