بازینگاشت هم‌سنجی الگوی بازی در پلتفرم‌های مختلف

0
300
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Rate this post

تعـداد بازیکنـان دیجیتـال ایـران طبـق آخریـن پیمایـش ملـی بازیکنـان دیجیتـال، ۳۲ میلیـون نفـر بـوده اسـت. طبـق تعریـف مرکـز تحقیقـات بازی‌هـای دیجیتـال، بازیکـن کسـی اسـت کـه در طـول هفتـه حداقـل یـک سـاعت بـا یکـی از سـه پلتفـرم کنسـول، رایانـه یـا موبایـل بـازی می‌کنــد. ایــن تعــداد بازیکــن به‌طــور متوســط بازیکنــان ۹۳ دقیقــه در روز بــازی می‌کننــد و حــدود نیمــی از آن‌هــا هــر روز بــازی می‌کننــد.
ایـن اطلاعات و اطلاعاتی از قبیـل میانگیـن سـنی و نسـبت جنسـی و سـنی بازیکنـان در گـزارش نمـای بـاز ۱۳۹۸ مفصلا مرور شده و در گزارش‌هـای نمـای نزدیـک ۱۳۹۸ بـه تفکیـک پلتفرم‌هـای مختلـف از آن سـخن گفته‌ایـم. ایـن بازینگاشـت بـه مقایسـه الگـوی بـازی بازیکنـان بـه تفکیـک سـه پلتفـرم کنسـول، رایانـه و موبایـل می‌پـردازد.


اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید