خانه ماهنامه دریچه شماره دوازدهم ماهنامه مطالعات بازی: دریچه؛ بازی‌های دیجیتال و هوش مصنوعی

شماره دوازدهم ماهنامه مطالعات بازی: دریچه؛ بازی‌های دیجیتال و هوش مصنوعی

۴۰،۰۰۰ریال